Full River Red - Mandarin

A pawn tries to get rid of a traitorous minister, Qin Hui, when he leads an army to the border for talks with a Jurchen mission.

Guo Jingfei, Jackson Yee, Jiayin Lei, Oho Ou, Shen Teng, Yu Ailei, Yunpeng Yue, Zhang Yi, Zhang Chi
Yimou Zhang
156 Minutes
DRAMA
Key:
Assistive Listening Devices Assistive Listening Devices
Closed Caption Closed Caption
Delivery To Seat Delivery To Seat
Descriptive Service Descriptive Service
English Subtitled English Subtitled
EXTRAS CLUB EXTRAS CLUB
Laser Projection Laser Projection
Recliners Recliners

Full River Red - Mandarin Show Times